Kinn, skipstunnel, VRI og landbasert oppdrett

 

 

Notat lunsjmøte 08.09.2017 kl. 1230-1430

Best Western hotell, Måløy. 

 

Daglig leder i Nordfjord Vekst, Randi P. Humborstad, åpner lunsjmøtet foran 45 tilhørere med å fortelle litt om Nordfjord Vekst og status for Stad skipstunnel. Det har vært et fantastisk år for skipstunnelen. Prosjektet er inne i NTP (Nasjonal Transportplan) med byggestart i første stortingsperiode (2017-2021).  KS2 (Kvalitetssikring av styringsunderlag samt kostnadsoverslag før eventuell investeringsbeslutning i Stortinget, påkrevd for alle offentlige investeringer antatt å overstige 750 mnok) er nå bestilt. Dette antas å påbegynnes nå i september og vil ta om lag et halvt år. Stad skipstunnel skal deretter behandles i stortinget i 2018. Kystverket antyder deretter ett års tid til planlegging og forarbeid, og tidligste byggestart 2019.

 

Nordfjord Vekst hadde generalforsamling 7. juni 2017, det ble da nedsatt et utvalg som skulle se på mulig fremtidig organisering av vekstselskapet. Denne nemnda, med representanter fra næringslivet i alle de tre kommunene, hadde møte 25. juli og la frem sin innstilling i august. Nemnda går enstemmig inn for å avvikle Nordfjord Vekst og heller etablere lokale vekstselskap. Spørsmålet om Nordfjord Vekst sin framtid vil avgjøres på ekstraordinær generalforsamling 27. september.

 

NEKST AS, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg, ved Martin Ramsdal

 

NEKST AS planlegger bygging av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg i Florø. Prosjektet startet i 2015 og planlegger etablering av anlegg på 130 mål ved basen i Florø, med produksjon av 20 000 tonn laks på land. Det landbaserte anlegget vil være et nullutslippsanlegg, og venter på svar fra Fiskeridirektoratet / Fiskeridepartementet på søknad om 16 utviklingskonsesjoner.

 

Tradisjonelt har bare laks på opptil ca. 900 g til 1 kg størrelse vært oppdrettet på land, mens NEKST ser for seg å kunne oppdrette laks på størrelse opp til rundt 2,7 kg på land, før utsetting i sjø. NEKST sitt konsept er et fullintegrert konsept både på land eller sjø, hvor et av fortrinnene er at laksen står lenger på land enn hos tradisjonelle lakseoppdrett. Dette er miljøvennlig. Ramsdal tror vi vil se store endringer i havbruksnæringen de kommende 10-15 årene, hvor det vil bli mer motargumenter og press mot store lakseoppdrett inne i fjordene. NEKST sitt konsept vil passe for lokaliteter lenger ute mot Nordsjøen, men ikke ute i Nordsjøen.

 

Med tanke på investorer har NEKST fått med Marine Construction i Bergen på eiersiden. Marine Construction er en ledende bedrift innen design, produksjon og implementering av effektive løsninger for intensivt fiskeoppdrett på verdensbasis. Nekst AS har signert avtale med en stor europeisk matvareprodusent om å realisere planene om å bygge verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for laks i Florø, samt å utvikle offshore basert oppdrett i Askvol / Solund kommune. 

 

Et annet fortrinn ved NEKST sin modell for lakseoppdrett er lavere risiko. Produksjonskostnaden vil anslagsvis ligge på rundt 35 -36 kr/kg  Dette er på linje med, eller noe lavere, enn hva de tradisjonelle, børsnoterte oppdrettsselskapene har, som gjerne ligger både over og under i produksjonskostnad.

I forhold til tidsperspektivet fremover er Ramsdal optimist. Hvis alt går på skinner, slik han selvsagt håper, kan NEKST komme i gang med bygging sommeren 2018. Det planlegges at hele anlegget skal bygges i en byggefase, og med beregnet tid på 3 år oppstartsfase kan man ha første leveranse av laks klar i 2021.

 

I henhold til avtalen vil den europeiske matvareprodusenten, i samarbeid med en ledende europeisk konsumentkjede, tilføre nødvendig kapital for å modne prosjektet frem til konstruksjonsstart, og deretter tilføre ytterligere kapital for å sikre at hele prosjektet blir ferdigstilt frem til hele anlegget er i full drift.

 

VRI 4, ved Paul Jakob Helgesen, SEGEL

Paul Jakob presenterte den fjerde runden med VRI (Virkemiddel for regional FoU og innovasjon) i fylket. Intensjonen er å bidra til verdiskaping og nye arbeidsplasser gjennom å koble næringsliv og FoU- miljø (Forskning og utvikling). Det er i denne fasen pekt på fire prioriterte satsingsområde, som har fått hver sin kompetansemegler:

 

  • Fornybar Energi, Trond Haavik (SEGEL)
  • Landbruk, Stein Harald Hjeltnes (Njøs næringsutvikling)
  • Reiseliv, Synnøve Aabrekk (Reiselivsutvikling)
  • Sjømatnæringer, Paul Jakob Helgesen (SEGEL)

Kompetansemeglerne innenfor de ulike sektorene kan bidra med kobling mellom næringsliv og FOU, veiledning i offentlige virkemiddel og støtte eller startpakker for FOU, med avklaringer og kartlegging av FOU-behov.

 

For mer informasjon om Vri4, se Sogn og Fjordane fylkeskommune sin nettside: http://www.sfj.no/vri-4-mobilisering-til-fou.414016.nn.html

 

Kinn kommune ved ordfører i Vågsøy Kristin Maurstad og ordfører i Flora Ola Teigen

Ordførerne i Vågsøy og Flora presenterte den fremtidige Kinn kommune, med et spesielt fokus på næringsutvikling under tittelen «Framtidas næringskommune». Flora og Vågsøy var ifølge NHO sitt næringsbarometer for 2016 de to kommunen i fylket som gjorde det best på kategorien næring. Begge er store kommuner målt i næringslivets samlede omsetning, det er et variert næringsliv, som sammen vil bli enda sterkere.

 

De to kommunene har inngått intensjonsavtale, som vil gjelde fra 1.1.2020. Næringslivsmessig vil det bli et senter mellom Bergen og Ålesund. Viktige og prioriterte satsingsområder vil blant annet være kommunikasjon, med forbedret rutetilbud for hurtigbåt, med avganger fra Måløy og Florø, altså begge veier, både morgen og ettermiddag. Videre er det viktig å få begynt arbeidet med utbedring av Kystveien Måløy – Florø samt å videreutvikle tilbudet på Flora Lufthavn. Det er satt ned en fellesnemd, som på mange måter er et kommunestyre for sammenslåingen av de to kommunene.

 

Kinn kommune vil bli en viktig utviklingsaktør på kysten, med spesielt fokus på sektorer som reiseliv og marine næringer. Man ønsker felles prosjekt for hele regionen og håper næringsselskapene både i nord og sør kan samarbeide om dette. Undervisningskonsesjonen for Måløy Videregående skole ble signert i dag og kan bidra til å danne grunnlag for flere spennende prosjekter.

 

Skatter og avgifter i den nye Kinn kommune er et tema det har blitt stilt en del spørsmål rundt. Per i dag er kommunale avgifter veldige like i Flora og Vågsøy, for normalhusholdningen skiller det kun om lag 300 kr i kommunale avgifter for en normalhusholdning. Eiendomsskatt er basert på det samme systemet, men med litt ulik promillesats. Sats for arbeidsgiveravgift er riktignok ulik, men det pekes også på gode refusjonsordninger samt muligheten til å utnytte INU-midler til konkrete tiltak, slik man har flere eksempler på i Flora.

 

For andre konkrete samarbeidsmuligheter pekes det på kartlegging av ytterligere samarbeid, det vil blant annet tas en vurdering av IKS (Interkommunale selskap) som de kommunene er involvert i, det vil vurderes mulighet for framtidig vekstselskap (blant annet avhengig av Nordfjord Vekst sin fremtid), felles prosjekt, samt mulighet for at den nye Kinn kommune kan påta seg nye oppgaver i dialog med blant annet Innovasjon Norge, NAV eller Sogn og Fjordane Fylkeskommune. Man har også vurdert etableringen av et eget regionråd for kysten. Vågsøy er per i dag med i Nordfjord regionråd, mens Flora er med i SIS (samarbeidsforum i Sunnfjord).

 

Avslutningsvis utfordrer de to ordførerne næringslivet til å komme med innspill til samfunnsutviklinga: Hvilke forventninger, krav og ønsker – men også hvilke bidrag har næringslivet? Fra salen påpekes det at det må legges en plan for å formalisere og profesjonalisere denne kommunikasjonen, for å unngå at den blir tilfeldig. Her kan en mulighet være at de to vekstselskapene Nordfjord Vekst og Aksello tar initiativ til å etablere formelle arenaer for å kommunisere innspill fra næringslivet, gjerne før jul 2017. Det pekes også på at Kinn vil bli en stor offentlig aktør (18000 innbygger, ca. 1800 kommunalt ansatte) og at man må ha fokus på lokale og regionale innkjøp. Endring i lovverk for offentlige anskaffelser har nå økt terskelverdien, slik at også kommunene lettere kan prioritere å handle lokalt.

 

Utdanningskonferanse 13. september på Eid VGS, ved Annelin Fure, Nordfjord Vekst

Nordfjord Vekst minner om utdanningskonferansen på Eid VGS 13. september, hvor man ønsker å koble utdanningsaktører med næringslivet i regionen. Hvilket behov ser næringslivet at man har for fremtidig kompetanse? Konferansen vil bli en kombinasjon av innlegg, debatt og workshop. Oppfordrer næringslivet til å melde seg på og bidra.

 

Nordfjord Vekst vil takke alle innledere og publikum for et godt møte. Vel møtt til fremtidige frokost- og lunsjmøter.