Norge er en nasjon som i stor grad er avhengig av inntekter fra olje og gass. Samtidig er det enighet om at de globale klimaendringene er menneskeskapte, og at vi må redusere utslippene av CO2. Hvordan skal vi løse dette, og hvorfor er fornybare energikilder så viktige?

Utfordringene med olje, gass og kull

Forskjellen mellom fornybar og ikke fornybar energi, dreier seg om hvor energien kommer fra. Når vi produserer strøm, bevegelse eller varme med fossile energikilder som olje og gass bruker vi opp noe som på kort sikt ikke kommer tilbake. For å kverulere er det selvfølgelig mulig å argumentere for at det på lang sikt vil dannes nye reserver av olje og gass, men det er neppe relevant for mennesket. Hovedutfordringen med fossile energikilder i dag, er at når vi bruker disse energikildene slipper vi ut en mengde CO2 som har vært lagret i bakken. Dette bidrar til global oppvarming som truer store deler av verden med for eksempel ekstremvær og risiko for at hele land blir oversvømmet.

En ytterligere utfordring med olje, gass og kull er at denne formen for ikke fornybar energi før eller senere kommer til å ta slutt. I dag er det ikke et spørsmål om hvis vi kommer til «peak oil», men bare et spørsmål om når.

Fornybare energikilder

Fornybare ressurser er alle måter å utvinne energi på, som skjer med hjelp av ressurser som mennesket hele tiden kan finne mer av. Det handler for eksempel om vindkraft, solenergi og energi fra tre og planter.

Dette er energikilder som ikke påvirker balansen av CO2 i atmosfæren, så lenge som vi for eksempel i forhold til tre og planter passer på å plante nye i takt med at vi benytter trevirke til oppvarming, eller planter til produksjon av biodrivstoff til biler og fly.

Energikilder som vind, sol og ikke minst vann, fører selvfølgelig med seg noe utslipp i forbindelse med produksjon av utstyret, men når kraftverket er på plass er det energiformer som produserer strøm helt uten noen form for utslipp. Det gjør ikke bare at det ikke tilføres CO2 til atmosfæren, men gjør også at utslipp som er skadelige for mennesker reduseres.

Menneskeheten har egentlig ikke et valg

Det finnes mange sterke meninger om fornybar energi satt opp mot olje og gass, spesielt i et land som Norge som økonomisk har dratt stor nytte av olje og gass. Likevel er det slik at om ikke alt for lenge finnes det helt enkelt ikke noe valg. Når reservene av olje og gass er brukt opp, eller utvinning av nye felt er så kostbar at det ikke er lønnsomt, må olje og gass byttes ut mot fornybare energikilder.

For Norges del gir dette likevel en rekke nye muligheter. Den samme gunstige plasseringen langs med kysten som ga oss olje og gass, gir oss også mulighet å bygge ut fornybar energi. Det kan handle om både produksjon av vindkraft i stor skala, men også utbygging av for eksempel bølgekraft. Dessuten kan det være mulig å bygge ut vannkraft ytterligere i norsk vassdrag. I tillegg kommer selvfølgelig solenergi, som på sikt kan bli en viktig bidragsyter til produksjon av strøm både lokalt og sentralt.

En fornybar energikilde som ikke får så mye oppmerksomhet, er biomasse i ulike former. Det betyr helt enkelt tre og planter som kan benyttes til både produksjon av varme og drivstoff. På sikt vil sannsynligvis en større del av oppvarming via fjernvarme kunne skje med biodrivstoff i form av pellet, som kan produseres i store mengder uten å forstyrre balansen av CO2 i atmosfæren.

For biler og andre kjøretøy, både på land, på sjøen og i luften, kan biodrivstoff produsert av trevirke eller annet plantemateriale være et alternativ. Kanskje spesielt for luftfarten kan dette være et godt alternativ. Det finnes allerede noe fly som er helt elektriske, men likevel kan det være at det er mer hensiktsmessig å drive fly med fornybare drivstoff som ikke forutsetter at du har med batterier.

Oppsummert er det egentlig ikke nødvendig å diskutere hvorvidt fornybare energikilder er fremtiden, helt enkelt fordi det ikke finnes noe valg. Ikke fornybar energi er akkurat det, ikke fornybar, og når de fossile energikildene er brukt opp er det eneste tilgjengelige alternative fornybar energi.